Dimitry Oskes (@oskes) and Ilya Klishin (@ilya_klishin) visit Krink Studios.